Polityka prywatności i polityka cookies

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Consulting Coaching Business Magdalena Robaszkiewicz z siedzibą w Gnieźnie, jako Administrator Danych Osobowych, na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 106/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tzw. rozporządzenie ogólne (w skrócie RODO) przetwarza dane osobowe. Gromadzone dane osobowe Użytkowników, ale również partnerów, z którymi współpracuje i podwykonawców obejmują część lub wszystkie z wymienionych niżej danych: -imię, -nazwisko, -adres, -nr telefonu, -adres mailowy, -PESEL, -NIP. Administrator dysponuje bazami danych: -Użytkowników; -Partnerów, z którymi współpracuje łącząc produkty i usługi; -Podwykonawców (np. firmy księgowe, firmy doradcze), do których dostęp mają wyłącznie upoważnione do tego osoby. Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach: -realizacji umów cywilno - prawnych zawieranych z Użytkownikami; -realizacji transakcji handlowych; -realizacji zleceń na podstawie zamówień złożonych przez Użytkownikami; -przeprowadzania działań marketingowych; -kontaktu telefonicznego w celach marketingowych i handlowych związanych z usługami oferowanymi przez Administrator; -wysyłki drogą pocztową wiadomości marketingowych i handlowych, związanych z usługami oferowanymi przez Administrator; -wysyłki za pośrednictwem poczty elektronicznej wiadomości marketingowych i handlowych, newsletterów, związanych z usługami oferowanymi przez Administrator.

II. DEFINICJE Administrator Danych Osobowych – rozumie się przez to właściciela prowadzonej działalności jednoosobowej Consulting Coaching Business Magdalena Robaszkiewicz Użytkownik – rozumie się przez to osoba fizyczna, z którą Administrator Danych Osobowych nawiązuje współpracę poprzez zawieranie umów inaczej mówiąc klient; Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej; Bazy danych osobowych – zgodnie z definicją zawartą w RODO, to każdy posiadający strukturę zbiór danych o charakterze osobowym dostępny według określonych kryteriów. Consulting Coaching Business posiada bazy danych klientów, dostawców, osób współpracujących; Przetwarzanie danych – rozumie się przez to jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak: zbieranie, utrwalenie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w programach informatycznych; Usuwanie danych – rozumie się przez to zniszczenie danych osobowych lub taką ich modyfikację, która nie pozwoli na ustalenie tożsamości osoby, której dotyczą; System informatyczny - rozumie się przez to zespół współpracujących ze sobą urządzeń, programów, procedur przetwarzania informacji i narzędzi programowych zastosowanych w celu przetwarzania danych osobowych.

III. GROMADZENIE I PRZETWARZANIE Administrator przetwarza przede wszystkim podstawowe dane Użytkowników, w celu wykonywania czynności objętych umową. Informacje te są przetwarzane i składowane zarówno w postaci dokumentacji tradycyjnej jak i elektronicznej; Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez Administratora danych osobowych oparte są na następujących podstawach prawnych: podpisanemu oświadczeniu przez klientów zgodnie z obowiązującym prawem w tym z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne w przypadku kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz automatycznych systemów wywołujących i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (w tym telefonicznych połączeń głosowych i wiadomości SMS); na prawnie uzasadnionym interesie Consulting Coaching Business jako Administrator Danych Osobowych, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt f) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) – w przypadku wysyłki drogą pocztową wiadomości marketingowych. Administrator może przekazywać dane osobowe dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie: instytucjom państwowym, spółkom lub osobom, z którymi Administrator współpracuje i ma zawartą umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, w celu realizacji działalności firmy. Wymienione wyżej podmioty będą zobowiązane na mocy umów zawartych przez nie z Administratorem do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, aby chronić powierzone dane osobowe; organom nadzorującym, organom władzy. W przypadku gdy jest to niezbędne do realizacji celów wskazanych powyżej. Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym i innym organom władzy, niezależnym doradcom zewnętrznym lub podmiotom udzielającym świadczeń.

IV. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do obsługi złożonego zapytania, w tym przygotowania spersonalizowanej oferty handlowej oraz umożliwiający Administratorowi wykonanie ciążących na nim obowiązków oraz przez okres wymagany przepisami prawa (w szczególności przepisy prawa podatkowego). Po tym czasie dane przechowywane są wyłącznie na potrzeby zabezpieczenia dochodzenia roszczeń.

V. POLITYKA HASEŁ Administrator zabezpiecza wszystkie urządzenia służbowe za pomocą haseł. Hasła powinny składać się max. 6 znaków. Hasła powinny zawierać duże litery + małe litery + cyfry (lub znaki specjalne). Hasła nie mogą być łatwe do odgadnięcia. Nie powinny być powszechnie używanymi słowami. W szczególności nie należy jako haseł wykorzystywać: dat, imion i nazwisk osób bliskich, imion zwierząt, popularnych dat, popularnych słów, typowych zestawów: 123456, qwerty. Hasła nie powinny być ujawnianie osobom nieupoważnionym. Nie należy zapisywać haseł na kartkach i w notesach, nie naklejać na monitorze komputera, nie trzymać pod klawiaturą lub w szufladzie. W przypadku ujawnienia hasła – należy natychmiast go zmienić Zabrania się używania w serwisach internetowych takich samych lub podobnych haseł jak w systemie komputerowym firmy. Zabrania się stosowania tego samego hasła jako zabezpieczenia w dostępie do różnych systemów. Nie powinno się też stosować haseł, w których któryś z członów stanowi imię, nazwę lub numer miesiąca lub inny możliwy do odgadnięcia klucz.

VI. OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA Administrator Danych Osobowych zobowiązuje się podjąć środki zabezpieczające przetwarzanie danych osobowych w zakresie określonym w Ustawie, a w szczególności zobowiązuje się do: zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, zmianami, uszkodzeniem lub zniszczeniem, dopuszczenia do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających wydane przez niego upoważnienie, zapewnienia kontroli nad prawidłowością przetwarzania danych osobowych, zapewnienia aby urządzenia informatyczne i telekomunikacyjne, służące do przetwarzania danych osobowych, były zabezpieczone hasłami zgodnie z zapisem w niniejszym Regulaminie Ochrony Danych Osobowych, zapewnienia aby urządzenia i systemy informatyczne i telekomunikacyjne, służące do przetwarzania danych osobowych, były zgodne z wymogami Rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzanych danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy.

VII. POLITYKA COOKIES Informacje ogólne Operatorem Serwisu www.codnet.pl jest Consulting Coaching Business Magdalena Robaszkiewicz, ul. Tumska 15, 62-200 Gniezno, NIP: 784-174-17-09. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach poprzez zapisywanie w ich urządzeniach końcowych plików cookies (tzw. „ciasteczka”). Serwis nie zbiera w sposób automatyczny innych informacji niż te, które są zawarte w plikach cookies. Informacja o plikach cookies Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu. Pliki cookies wykorzystuje się w celu: dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google; zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu.

W ramach Serwisu stosuje się dwa podstawowe rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Pierwsze w nich są plikami tymczasowymi, które pozostają w urządzeniu końcowym Użytkownika do momentu opuszczenia Serwisu lub wyłączenia przeglądarki internetowej. Pliki „stałe” pozostają w urządzeniu końcowym Użytkownika do momentu samodzielnego ich usunięcia lub przez czas określony w parametrach plików. Przechowywane informacje lub uzyskiwanie do nich dostępu nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Użytkownik Serwisu może w dowolnym momencie zmienić ustawienia wykorzystywanej przeglądarki internetowej w taki sposób, by nie akceptowała plików cookies lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, że niezaakceptowanie takich plików może powodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów. Zarządzanie plikami cookies Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www. Magdalena Robaszkiewicz / 25.05.2018 r.