• Dotacja dla firm z ZUS
  Consulting Coaching Business informuje, że w dniu 28 czerwca 2019 r. został ogłoszony konkurs na dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy - konkurs nr 2019.01. Termin składania wniosków 15 lipca – 16 sierpnia 2019 r. Celem Konkursu ogłaszanego w ramach...
 • Bezzwrotne środki dla przedszkoli
  Consulting Coaching Business informuje, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 10.06.2019 r. ogłosił konkurs nr RPWP.08.01.01-IZ.00-30-001/19 w ramach Poddziałania 8.1...
 • CCB
  Consulting Coaching Business informuje, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw; poddziałania 2.3.5:Design dla przedsiębiorców.   Kto może składać wnioski? O...
 • Consulting Coaching Business informuje, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 03.07.2018 r. ogłosił nabór wniosków nr RPWP.01.05.02‑IZ‑00‑30‑001/18 w ramach ...

Teraz bezzwrotne dotacje dla Mikroprzedsiębiorstw Działanie 1.1 WRPO

Jesteś tutaj

Consulting Coaching Business informuje, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007 – 2013 ogłasił nabór wniosków o dofinansowanie projektów konkurs nr 23/I/2014 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: Działanie 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw Schemat I Projekty inwestycyjne.
 

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać:

 • w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, w Departamencie Wdrażania Programu Regionalnego, ul. Szyperska 14, 61 - 754 Poznań,
 • od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 – 15:00
 • lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską. Decyduje data wpływu dokumentacji do jednostki.

Oferty konkursowe można składać od 05.06.2014 roku do 07.07.2014 roku do godziny 15 00. Termin rozstrzygnięcia konkursu: grudzień 2014 roku.
Szacunkowa wielkość kwoty przewidzianej do rozdysponowania w konkursie wynosi 1 000 000,00 EUR i może ulec zmianie.
Uprawnionymi do składania wniosku są mikroprzedsiębiorstwa, które zgodnie Załącznikiem I do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. ze zm. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. U. UE L 214 z 9.8.2008, s.3 ze zm.), spełniają następujące warunki:

 

 • zatrudniają mniej niż 10 pracowników, ich roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln EUR, 
 • rozpoczęły działalność gospodarczą (dzień uzyskania wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej lub wpisu do rejestru przedsiębiorców) nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku.

 

Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi:
 

 • maksymalnie 60 % wydatków kwalifikowalnych dla mikroprzedsiębiorstw
 • maksymalnie 40 % wydatków kwalifikowalnych dla mikroprzedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w sektorze transportu
 • minimalna wartość dofinansowania wynosi: 9 000,00 PLN
 • maksymalna wartość dofinansowania wynosi: 200 000,00 PLN.
   

Wartość wydatków kwalifikowalnych projektu nie może przekraczać 400 000,00 PLN w przypadku zakupu środków trwałych w projektach dotyczących działalności B+R (dla własnych potrzeb).
Pytania prosimy kierować do Ekspertów CCB pod numery telefonów: 530 101 161, 608 065 671.
 

Aktualności

Dotacja dla firm z ZUS
19/7/2019
Consulting Coaching Business informuje, że w dniu 28 czerwca 2019 r. został ogłoszony konkurs na dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę...
Bezzwrotne środki dla przedszkoli
19/7/2019
Consulting Coaching Business informuje, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem...