• Dotacja dla firm z ZUS
  Consulting Coaching Business informuje, że w dniu 28 czerwca 2019 r. został ogłoszony konkurs na dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy - konkurs nr 2019.01. Termin składania wniosków 15 lipca – 16 sierpnia 2019 r. Celem Konkursu ogłaszanego w ramach...
 • Bezzwrotne środki dla przedszkoli
  Consulting Coaching Business informuje, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 10.06.2019 r. ogłosił konkurs nr RPWP.08.01.01-IZ.00-30-001/19 w ramach Poddziałania 8.1...
 • CCB
  Consulting Coaching Business informuje, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw; poddziałania 2.3.5:Design dla przedsiębiorców.   Kto może składać wnioski? O...
 • Consulting Coaching Business informuje, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 03.07.2018 r. ogłosił nabór wniosków nr RPWP.01.05.02‑IZ‑00‑30‑001/18 w ramach ...

Środki UE na "Poprawę jakości usług na rzecz inkubacji przedsiębiorstw"

Jesteś tutaj

Consulting Coaching Business informuje, że będzie można aplikować o środki UE w ramach Poddziałania 1.3.2 Poprawa jakości usług na rzecz inkubacji przedsiębiorstw Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (WRPO+)

Planowany nabór wniosków: od 31-03-2016 do 15-04-2016

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on-line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) od31.03.2016 r. od godziny 7.30 do 15.04.2016 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru tj. 29.02.2016 r.

Link do strony systemu LSI 2014+: https://lsi.wielkopolskie.pl.

Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+

Kto może składać wnioski?

Instytucje Otoczenia Biznesu

Pod pojęciem „instytucji otoczenia biznesu” należy rozumieć mikroprzedsiębiorcę, małego lub średniego przedsiębiorcę, a także przedsiębiorcę innego niż  mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca, bez względu na formę prawną, który nie działa dla zysku lub przeznacza zysk na cele statutowe i prowadzi działalność służącą tworzeniu korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparciem zostaną objęte projekty polegające na rozwoju potencjału i poprawie jakości specjalistycznych usług oraz infrastruktury instytucji otoczenia biznesu na rzecz inkubacji przedsiębiorstw, w tym dla regionalnych inteligentnych specjalizacji.

Poprzez rozwój potencjału i poprawę jakości specjalistycznych usług rozumie się projekty polegające na zakupie doradztwa umożliwiającego wprowadzenie lub udoskonalenie usług wynikających ze zdiagnozowanych potrzeb i będących odpowiedzią na istniejące zapotrzebowanie sektora MSP. Przy czym usługi specjalistyczne to usługi inne niż wynikające z potrzeb bieżącej działalności przedsiębiorstw.

Maksymalne poziomy dofinansowania projektu:

projekty z zakresu profesjonalizacji usług IOB ( pomoc de minimis ) polegające na zakupie usług doradczych do 85% kosztów kwalifikowalnych projektu, przy czym maksymalna wartość pomocy nie może przekroczyć 700 000,00 PLN; projekty zawierające elementy inwestycyjne ( pomoc de minimis oraz  Regionalna Pomoc Inwestycyjna) :

 • mikro i małe przedsiębiorstwa do 45% kosztów kwalifikowalnych;
 • średnie przedsiębiorstwa do 35% kosztów kwalifikowalnych;
 • duże przedsiębiorstwa do 25% kosztów kwalifikowalnych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów to 60 000 000,00 zł.

Zapraszamy do kontaktu [email protected]

Aktualności

Dotacja dla firm z ZUS
19/7/2019
Consulting Coaching Business informuje, że w dniu 28 czerwca 2019 r. został ogłoszony konkurs na dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę...
Bezzwrotne środki dla przedszkoli
19/7/2019
Consulting Coaching Business informuje, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem...