• Dotacja dla firm z ZUS
    Consulting Coaching Business informuje, że w dniu 28 czerwca 2019 r. został ogłoszony konkurs na dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy - konkurs nr 2019.01. Termin składania wniosków 15 lipca – 16 sierpnia 2019 r. Celem Konkursu ogłaszanego w ramach...
  • Bezzwrotne środki dla przedszkoli
    Consulting Coaching Business informuje, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 10.06.2019 r. ogłosił konkurs nr RPWP.08.01.01-IZ.00-30-001/19 w ramach Poddziałania 8.1...
  • CCB
    Consulting Coaching Business informuje, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw; poddziałania 2.3.5:Design dla przedsiębiorców.   Kto może składać wnioski? O...
  • Consulting Coaching Business informuje, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 03.07.2018 r. ogłosił nabór wniosków nr RPWP.01.05.02‑IZ‑00‑30‑001/18 w ramach ...

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Jesteś tutaj

W dniu 13 stycznia br. Minister Infrastruktury i Rozwoju Maria Wasiak wzięła udział w uroczystości podpisania porozumień w sprawie systemu realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER). Podpisane dokumenty określają zasady współpracy między Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju (Instytucją Zarządzającą PO WER) a poszczególnymi Instytucjami Pośredniczącymi.
W realizację PO WER zaangażowane będą zarówno instytucje centralne, w tym Ministerstwa - Pracy i Polityki Społecznej, Administracji i Cyfryzacji, Edukacji Narodowej, Sprawiedliwości, Zdrowia, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Centrum Projektów Europejskich oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jak i regionalne czyli 16 wojewódzkich urzędów pracy. Do zadań Instytucji Pośredniczących należy m.in. organizacja konkursów i wyłanianie projektów, zawieranie umów o dofinansowanie z beneficjentami oraz weryfikacja i zatwierdzanie wniosków o płatność sporządzanych przez beneficjentów. WUP w Łodzi będzie pełnił rolę Instytucji Pośredniczącej dla działań w ramach Osi Priorytetowej I "Osoby młode na rynku pracy".

Aktualności

Dotacja dla firm z ZUS
19/7/2019
Consulting Coaching Business informuje, że w dniu 28 czerwca 2019 r. został ogłoszony konkurs na dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę...
Bezzwrotne środki dla przedszkoli
19/7/2019
Consulting Coaching Business informuje, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem...