• Dotacja dla firm z ZUS
  Consulting Coaching Business informuje, że w dniu 28 czerwca 2019 r. został ogłoszony konkurs na dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy - konkurs nr 2019.01. Termin składania wniosków 15 lipca – 16 sierpnia 2019 r. Celem Konkursu ogłaszanego w ramach...
 • Bezzwrotne środki dla przedszkoli
  Consulting Coaching Business informuje, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 10.06.2019 r. ogłosił konkurs nr RPWP.08.01.01-IZ.00-30-001/19 w ramach Poddziałania 8.1...
 • CCB
  Consulting Coaching Business informuje, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw; poddziałania 2.3.5:Design dla przedsiębiorców.   Kto może składać wnioski? O...
 • Consulting Coaching Business informuje, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 03.07.2018 r. ogłosił nabór wniosków nr RPWP.01.05.02‑IZ‑00‑30‑001/18 w ramach ...

Poddziałanie 3.2.1 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej

Jesteś tutaj

Poddziałanie 3.2.1 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) na  stronie internetowej http://lsi.wielkopolskie.pl od dnia 31.12.2015 od godziny 7.30 do dnia 31.03.2016 do godziny 15.30. 

Wersję papierową wniosku z wymaganą dokumentacją należy składać w holu głównym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 do 15.30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem odbioru bądź przesyłką kurierską.

Kto może składać wnioski?

 1. JST i ich związki,
 2. jednostki zależne od JST, posiadające osobowość prawną w tym spółki komunalne realizujące zadania własne gminy,
 3. samorządowe jednostki organizacyjne,
 4. organizacje pozarządowe (dotyczy podmiotów posiadających osobowość prawną),
 5. podmioty prawne kościołów i związków wyznaniowych,
 6. uczestnicy PPP realizujący projekty hybrydowe na rzecz partnera publicznego – przedsiębiorcy tylko w roli Partnera.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie w ramach konkursu może otrzymać następujący typ projektów:

Kompleksowa, głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej związana m.in. z:

 1. ociepleniem obiektu,
 2. wymianą okien, drzwi zewnętrznych,
 3. przebudową systemów grzewczych (wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła), systemów wentylacji i klimatyzacji,
 4. instalacją OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, w tym z zastosowaniem kogeneracji,
 5. instalacją systemów chłodzących, w tym również z OZE,
 6. wymianą oświetlenia na energooszczędne,
 7. systemami monitorowania i zarządzania energią,
 8. finansowaniem opracowanych audytów energetycznych dla sektora publicznego - jako elementu kompleksowego projektu.

Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

 • maksymalnie do 85% wydatków kwalifikowalnych, z zastrzeżeniem, iż:
 • dla projektów spełniających definicję projektów generujących dochód – zastosowanie mają Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014 – 2020;
 • minimalny wkład własny – 15%
 • ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 79 600 000,00 PLN
 • minimalna wartość kosztów całkowitych projektu – 300 000,00 PLN.

 

 

Aktualności

Dotacja dla firm z ZUS
19/7/2019
Consulting Coaching Business informuje, że w dniu 28 czerwca 2019 r. został ogłoszony konkurs na dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę...
Bezzwrotne środki dla przedszkoli
19/7/2019
Consulting Coaching Business informuje, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem...