• Dotacja dla firm z ZUS
  Consulting Coaching Business informuje, że w dniu 28 czerwca 2019 r. został ogłoszony konkurs na dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy - konkurs nr 2019.01. Termin składania wniosków 15 lipca – 16 sierpnia 2019 r. Celem Konkursu ogłaszanego w ramach...
 • Bezzwrotne środki dla przedszkoli
  Consulting Coaching Business informuje, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 10.06.2019 r. ogłosił konkurs nr RPWP.08.01.01-IZ.00-30-001/19 w ramach Poddziałania 8.1...
 • CCB
  Consulting Coaching Business informuje, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw; poddziałania 2.3.5:Design dla przedsiębiorców.   Kto może składać wnioski? O...
 • Consulting Coaching Business informuje, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 03.07.2018 r. ogłosił nabór wniosków nr RPWP.01.05.02‑IZ‑00‑30‑001/18 w ramach ...

PIENIĄDZE DLA FIRM SPRAWUJĄCYCH OPIEKĘ DLA OSÓB STRASZYCH, CHORYCH, NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Jesteś tutaj

Już wkrótce podmioty zainteresowane inwestycjami w infrastrukturę społeczną i zdrowotną będą mogły pozyskać 85% wsparcie finansowe. Dotacje będę przeznaczane na inwestycje związane z budową, remontem, przebudową, rozbudową czy wyposażeniem ośrodków wsparcia, domów pomocy społecznej, placówek prowadzonych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku jak również na prace remontowo-budowlane w zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych oraz wyposażeniu w sprzęt medyczny.

Poniżej najważniejsze informacje o programach dotacyjnych w 85% dofinansowujących inwestycje.

1.            Inwestycje w infrastrukturę społeczną

Wsparcie ukierunkowane będzie na budowę, remont, przebudowę, rozbudowę, nadbudowę, wyposażenie infrastruktury społecznej powiązanej z procesem integracji społecznej, aktywizacji społeczno-zawodowej i deinstytucjonalizacji usług m.in:

 • ośrodków wsparcia,
 • rodzinnych domów pomocy,
 • placówek wsparcia dziennego
 • placówek reintegracyjnych, realizujących usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, np.: Centrów Integracji Społecznej (CIS) i Zakładów Aktywizacji Zawodowej (ZAZ). Co do zasady nie ma możliwości tworzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej (WTZ).

Dofinansowanie pozyskać będą mogły podmioty zainteresowane także:

 • zmianą sposobu użytkowania, budową, remontem, przebudową budynków t.j. domy pomocy społecznej, placówki prowadzone przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku;
 • budową, remontem, przebudową, rozbudową, wyposażeniem, modernizacją oraz adaptacją infrastruktury prowadzonej przez podmioty opieki nad dziećmi do 3 roku życia (np.: żłobki, kluby malucha);
 • remontem, przebudową i wyposażeniem infrastruktury zdegradowanych budynków w celu ich adaptacji na mieszkania chronione, wspomagane i treningowe skierowane w szczególności dla osób opuszczających pieczę zastępczą, zakłady poprawcze lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze. Interwencja może wykraczać poza części wspólne budynków. Wsparcie ma być powiązane z procesem aktywizacji społeczno-zawodowej mające na celu usamodzielnienie ekonomiczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 • remontem, przebudową i wyposażeniem infrastruktury zdegradowanych budynków w celu ich adaptacji na mieszkania socjalne. Interwencja może wykraczać poza części wspólne budynków. Wsparcie ma być powiązane z procesem aktywizacji społeczno-zawodowej mające na celu usamodzielnienie ekonomiczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Typy wnioskodawców:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
 • jednostki organizacyjne JST
 • domy pomocy społecznej
 • podmioty prowadzące rodzinne domy pomocy
 • ośrodki wsparcia
 • placówki wsparcia dziennego
 • organizacje pozarządowe
 • kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych
 • podmioty zajmujące się całodobową/ dzienną opieką osób starszych/ przewlekle chorych/ niepełno-sprawnych
 • podmioty zajmujące się opieką nad dziećmi do 3 roku życia.

Alokacja na działanie: 33 006 900 EUR

Poziom dofinansowania: do 85%.

 

2.            Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną

Na zasadach i w zakresie zgodnym z Policy Paper (strategiczny dokument krajowy dla wszystkich przedsięwzięć realizowanych w obszarze zdrowia w perspektywie 2014-2020) wspierane będą między innymi projekty polegające na:

 • przeprowadzeniu niezbędnych, z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych, prac remontowo-budowlanych, w tym w zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych (co do zasady ww. działania nie mogą polegać na dostosowaniu istniejącej infrastruktury do obowiązujących przepisów prawa, chyba że ich realizacja jest uzasadniona z punktu widzenia poprawy efektywności (w tym kosztowej) i dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej.);
 • wyposażeniu w sprzęt medyczny.

Typy wnioskodawców:

O wsparcie w ramach działania mogą ubiegać się podmioty (publiczne i prywatne) wykonujące działalność leczniczą- zgodnie z ustawą o działalności leczniczej, udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W przypadku poszerzenia działalności podmiotu wykonującego działalność leczniczą, wymagane będzie zobowiązanie do posiadania umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych najpóźniej w kolejnym okresie kontraktowania świadczeń po zakończeniu realizacji projektu.

 • w przypadku projektów dotyczących wsparcia podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie geriatrii, opieki długoterminowej oraz opieki paliatywnej i hospicyjnej:

o             podmioty wykonujące działalność leczniczą (zgodnie z ustawą o działalności leczniczej) , udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, z wyłączeniem podmiotów, które będą kwalifikowały się do otrzymania wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (wyłączenie to nie dotyczy szpitali ponadregionalnych posiadających w swoich strukturach i prowadzących działalność leczniczą w ramach oddziałów stacjonarnej opieki geriatrycznej)

 • w przypadku pozostałych projektów:

o             podmioty lecznicze (zgodnie z ustawą o działalności leczniczej), udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w tym w szczególności: samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, przedsiębiorcy, jednostki budżetowe oraz lekarze i pielęgniarki, którzy wykonują swój zawód w ramach działalności leczniczej (z wyłączeniem podmiotów, które będą kwalifikowały się do otrzymania wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - wyłączenie to nie dotyczy szpitali ponadregionalnych posiadających w swoich strukturach i prowadzących działalność leczniczą w ramach oddziałów stacjonarnej opieki geriatrycznej).

Alokacja na działanie: 56 608 280 EUR

Poziom dofinansowania: do 85%.

ZAPRASZAMY do WSPÓŁPRACY przy tworzeniu koncepcji projektu i przygotowaniu dokumentacji konkursowej

ZESPÓŁ EKSPERTÓW CCB

 

Aktualności

Dotacja dla firm z ZUS
19/7/2019
Consulting Coaching Business informuje, że w dniu 28 czerwca 2019 r. został ogłoszony konkurs na dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę...
Bezzwrotne środki dla przedszkoli
19/7/2019
Consulting Coaching Business informuje, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem...