• Dotacja dla firm z ZUS
  Consulting Coaching Business informuje, że w dniu 28 czerwca 2019 r. został ogłoszony konkurs na dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy - konkurs nr 2019.01. Termin składania wniosków 15 lipca – 16 sierpnia 2019 r. Celem Konkursu ogłaszanego w ramach...
 • Bezzwrotne środki dla przedszkoli
  Consulting Coaching Business informuje, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 10.06.2019 r. ogłosił konkurs nr RPWP.08.01.01-IZ.00-30-001/19 w ramach Poddziałania 8.1...
 • CCB
  Consulting Coaching Business informuje, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw; poddziałania 2.3.5:Design dla przedsiębiorców.   Kto może składać wnioski? O...
 • Consulting Coaching Business informuje, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 03.07.2018 r. ogłosił nabór wniosków nr RPWP.01.05.02‑IZ‑00‑30‑001/18 w ramach ...

Nabór wniosków o dofinansowanie dla projektów w ramach Działania 1.4 Wsparcie przedsięwzięć powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji

Jesteś tutaj

CCB informuje, że ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie dla projektów w ramach Działania 1.4 Wsparcie przedsięwzięć powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji.

Dofinansowanie skierowane jest do:

 • w Schemacie I: Instytucje otoczenia biznesu (tj. mikro-, mali lub średni przedsiębiorcy, a także przedsiębiorcy inni niż mikro-, mali lub średni przedsiębiorcy, bez względu na formę prawną, którzy nie działają dla zysku lub przeznaczają zysk na cele statutowe i prowadzą działalność służącą tworzeniu korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości).
 • w Schemacie II: podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych, w tym w szczególności  przedsiębiorcy.

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać następujące rodzaje projektów:

 • w Schemacie I – Tworzenie nowych i rozwój istniejących instytucji otoczenia biznesu oraz instytucji pośredniczących pomiędzy nauką a biznesem, takich jak: inkubatory przedsiębiorczości, parki przemysłowe, parki naukowo-technologiczne, inkubatory technologiczne, inkubatory przedsiębiorczości akademickiej, centra transferu technologii i inne ośrodki innowacyjności;
 • w  Schemacie II – Budowa i rozbudowa obiektów oraz zakup urządzeń niezbędnych do prowadzenia prac badawczych i rozwojowych.

Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi:

1. w ramach Schematu I Kompleksowe wsparcie świadczenia usług dla przedsiębiorców:

 • maksymalnie 45% wydatków kwalifikowalnych dla mikro-i małych przedsiębiorstw
 • maksymalnie 35% wydatków kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorstw
 • maksymalnie 25% wydatków kwalifikowalnych dla dużych przedsiębiorstw

2.    w ramach Schematu II Infrastruktura badawczo-rozwojowa:

 • maksymalnie 85% wydatków kwalifikowalnych dla mikro-, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw

Maksymalna wartość dofinansowania wynosi:

 • w Schemacie I: do 7 000 000,00 PLN
 • w Schemacie II: do 700 000,00 PLN.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu:

 • w schemacie I: poniżej 15 000 000,00 PLN
 • w schemacie II: poniżej 4 000 000,00 PLN

Koszt poniesiony na wydatki objęte mechanizmem elastyczności finansowej cross-financing jest kwalifikowalny tylko do wysokości 10% całości kosztów kwalifikowalnych projektu.

Oferty konkursowe można składać od 28.11.2014 r. do 29.12.2014 r. do godziny 15.00.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: kwiecień 2015r.

Szacunkowa wielkość kwoty przewidzianej do rozdysponowania w konkursie wynosi 3 000 000,00 EUR i może ulec zmianie..

Szczegóły przybliżą Eksperci CCB - zapraszamy do kontaktu

Aktualności

Dotacja dla firm z ZUS
19/7/2019
Consulting Coaching Business informuje, że w dniu 28 czerwca 2019 r. został ogłoszony konkurs na dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę...
Bezzwrotne środki dla przedszkoli
19/7/2019
Consulting Coaching Business informuje, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem...