• Dotacja dla firm z ZUS
  Consulting Coaching Business informuje, że w dniu 28 czerwca 2019 r. został ogłoszony konkurs na dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy - konkurs nr 2019.01. Termin składania wniosków 15 lipca – 16 sierpnia 2019 r. Celem Konkursu ogłaszanego w ramach...
 • Bezzwrotne środki dla przedszkoli
  Consulting Coaching Business informuje, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 10.06.2019 r. ogłosił konkurs nr RPWP.08.01.01-IZ.00-30-001/19 w ramach Poddziałania 8.1...
 • CCB
  Consulting Coaching Business informuje, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw; poddziałania 2.3.5:Design dla przedsiębiorców.   Kto może składać wnioski? O...
 • Consulting Coaching Business informuje, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 03.07.2018 r. ogłosił nabór wniosków nr RPWP.01.05.02‑IZ‑00‑30‑001/18 w ramach ...

Fundusz pożyczkowy dla kobiet

Jesteś tutaj

Consulting Coaching Business informuje, że aktualnie trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji wdrożeniowej niezbędnej do uruchomienia naboru wniosków o udzielenie pożyczki dla kobiet. Fundusz pożyczkowy dla kobiet będzie miał charakter pilotażowy tzn. pożyczki będą udzielane jedynie na realizację przedsięwzięć zlokalizowanych na obszarze wybranych powiatów. Wykaz tych powiatów znajdować się będzie w treści dokumentacji konkursowej.

Uprawnione do ubiegania się o pożyczkę będą kobiety zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

 • przedsiębiorcy wykonującymi działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • zamierzające podjąć działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Pożyczka nie będzie mogła zostać udzielona kobiecie zamierzającej podjąć lub wykonującej działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej.

 Przedsięwzięcia kwalifikujące się do współfinansowania ze środków pożyczki to przedsięwzięcia, których celem jest:

 • uruchomienie działalności gospodarczej przez podmiot, który nie prowadzi jeszcze sprzedaży produktów lub usług i nie generuje zysków;
 • rozwój działalności gospodarczej.

Rodzaje wydatków kwalifikujących się do współfinansowania ze środków pożyczki to wydatki niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej, poniesione w okresie realizacji przedsięwzięcia na:

 • pokrycie ceny nabycia albo kosztu wytworzenia środków trwałych, z wyłączeniem nieruchomości;
 • zakup usług, z wyłączeniem usług doradczych;
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych;
 • adaptację obiektów biurowych, produkcyjnych, usługowych lub handlowych;
 • zakup materiałów i wyposażenia;
 • ustanowienie lub utrzymanie zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy pożyczki.

Do wydatków kwalifikujących się do objęcia pożyczką dla kobiet nie zalicza się wydatków na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania przedsiębiorcy, w tym zobowiązań publicznoprawnych.

Wielkość pożyczki nie może przekroczyć 95% wydatków kwalifikujących się do objęcia pożyczką.

Kwota pożyczki dla kobiet nie może być niższa niż 20 000 zł i nie może przekroczyć 40 000 zł.

Przedsiębiorca może uzyskać pożyczkę dla kobiet tylko raz w okresie realizacji projektu: Fundusz pożyczkowy dla kobiet.

Oprocentowanie pożyczki dla kobiet jest stałe i wynosi 2% w stosunku rocznym.

Przedsiębiorca ma prawo do zawieszenia spłaty kapitału i odsetek. Karencja w spłacie pożyczki dla kobiet nie może przekraczać jednego roku od dnia zakończenia przedsięwzięcia objętego pożyczką. W okresie karencji odsetki nie są kapitalizowane.

Pożyczka dla kobiet jest udzielana na okres nieprzekraczający 5 lat, przy czym okres realizacji przedsięwzięcia objętego pożyczką nie może przekroczyć 12 miesięcy od dnia następnego po dniu zawarcia umowy pożyczki dla kobiet.

Nabór wniosków o udzielenie pożyczki dla kobiet zostanie uruchomiony najprawdopodobniej jeszcze w I kwartale 2015 r.

Pożyczki będą udzielane w oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi (Dz.U. 2014 poz. 1609).

W przypadku pytań nasi eksperci są do Państwa dyspozycji: [email protected]

Aktualności

Dotacja dla firm z ZUS
19/7/2019
Consulting Coaching Business informuje, że w dniu 28 czerwca 2019 r. został ogłoszony konkurs na dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę...
Bezzwrotne środki dla przedszkoli
19/7/2019
Consulting Coaching Business informuje, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem...