• Dotacja dla firm z ZUS
    Consulting Coaching Business informuje, że w dniu 28 czerwca 2019 r. został ogłoszony konkurs na dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy - konkurs nr 2019.01. Termin składania wniosków 15 lipca – 16 sierpnia 2019 r. Celem Konkursu ogłaszanego w ramach...
  • Bezzwrotne środki dla przedszkoli
    Consulting Coaching Business informuje, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 10.06.2019 r. ogłosił konkurs nr RPWP.08.01.01-IZ.00-30-001/19 w ramach Poddziałania 8.1...
  • CCB
    Consulting Coaching Business informuje, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw; poddziałania 2.3.5:Design dla przedsiębiorców.   Kto może składać wnioski? O...
  • Consulting Coaching Business informuje, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 03.07.2018 r. ogłosił nabór wniosków nr RPWP.01.05.02‑IZ‑00‑30‑001/18 w ramach ...

Dotacja na ochronę prawa własności przemysłowej w trybie krajowym, regionalnym, unijnym lub międzynarodowym

Jesteś tutaj

Konkurencja europejska pokazuje coraz częściej, że jednym ze skutecznych sposobów budowania przewagi konkurencyjnej na rynku jest korzystanie z potencjału jakim jest wytwarzana w firmie własność intelektualna. Polskie przedsiębiorstwa, pomimo rosnącej świadomości w tym zakresie, nadal w stopniu niewielkim wykorzystują swoją własność intelektualną, aby być bardziej konkurencyjnym na rynku, często tłumacząc się brakiem wystarczających środków finansowych na tego typu ochronę. Odpowiedzią na to jest  PO IR Poddziałanie 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej finansujący w 50% projekty dotyczące:

- uzyskania prawa ochrony własności przemysłowej (tj.: patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji na wzory przemysłowe) z możliwością wsparcia przygotowania procesu komercjalizacji przedmiotu zgłoszenia poprzez zakup usługi doradczej,

albo

- realizacji ochrony prawa własności przemysłowej, gdy wnioskodawca we wszczętym postępowaniu występuje w roli podmiotu broniącego posiadanych praw, a postępowanie dotyczy unieważnienia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub stwierdzenia wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego.

Z działania mogą skorzystać  mikro, mali i średni przedsiębiorcy.

Minimalna wartość projektu 10 000 zł.

Maksymalna wartość projektu 1 000 000 zł.

Poziom dofinansowania wynosi  do 50% (bez względu na wielkość przedsiębiorstwa i miejsce realizacji projektu).

Istotne jest, że firma powinna wpisywać się ze swoją działalnością w tzw. Krajowe Inteligentne Specjalizacje (KIS), a druga kwestia zastrzegamy wynalazek, wzór użytkowy lub wzór przemysłowy na terenie np. UE
(z wyłączeniem zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP w celu uzyskania ochrony wyłącznie na terytorium Polski).

Nabór wniosków trwa do 20.01.2017 r.

 

ZAPRASZAMY do bezpośredniego kontaktu - CCB

Aktualności

Dotacja dla firm z ZUS
19/7/2019
Consulting Coaching Business informuje, że w dniu 28 czerwca 2019 r. został ogłoszony konkurs na dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę...
Bezzwrotne środki dla przedszkoli
19/7/2019
Consulting Coaching Business informuje, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem...