• Dotacja dla firm z ZUS
  Consulting Coaching Business informuje, że w dniu 28 czerwca 2019 r. został ogłoszony konkurs na dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy - konkurs nr 2019.01. Termin składania wniosków 15 lipca – 16 sierpnia 2019 r. Celem Konkursu ogłaszanego w ramach...
 • Bezzwrotne środki dla przedszkoli
  Consulting Coaching Business informuje, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 10.06.2019 r. ogłosił konkurs nr RPWP.08.01.01-IZ.00-30-001/19 w ramach Poddziałania 8.1...
 • CCB
  Consulting Coaching Business informuje, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw; poddziałania 2.3.5:Design dla przedsiębiorców.   Kto może składać wnioski? O...
 • Consulting Coaching Business informuje, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 03.07.2018 r. ogłosił nabór wniosków nr RPWP.01.05.02‑IZ‑00‑30‑001/18 w ramach ...

Dotacja bezzwrotna na inwestycje i doradztwo w firmach, nie tylko MSP - max. 400 tys. zł

Jesteś tutaj

Skorzystaj z dostępnego dofinansowania do działań skierowanych na utrzymanie zdolności do pracy w przedsiębiorstwach.

Dofinansowaniem mogą być objęte:
• projekty o charakterze doradczym, zorientowane na poprawę zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, w tym na realizację oceny ryzyka zawodowego, wprowadzenie procedur bezpiecznej pracy oraz planowanie i monitorowanie działań prewencyjnych w zakresie BHP,
• projekty inwestycyjne, które odnosić się będą przede wszystkim do aspektu bezpieczeństwa technicznego (rozwoju, modyfikacji i usprawnienia stanu technicznego maszyn, urządzeń oraz systemów i środków ochronnych),
• projekty doradczo - inwestycyjne, łączące wyżej opisane działania.

Program jest adresowany do wszystkich podmiotów gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Poziom dofinansowania został zróżnicowany ze względu na wielkość podmiotu, mierzony liczbą zatrudnionych pracowników.

Mikro przedsiębiorstwa 

 • 90% dotacji
 • projekt doradczy 40 000PLN
 • projekt inwestycyjny 60 000PLN
 • projekt inwestycyjno - doradczy 100 000PLN

Małe przedsiębiorstwa 

 • 80% dotacji
 • projekt doradczy 60 000PLN
 • projekt inwestycyjny 90 000PLN
 • projekt inwestycyjno - doradczy 150 000PLN

Średnie przedsiębiorstwa 

 • 60% dotacji
 • projekt doradczy 80 000PLN
 • projekt inwestycyjny 180 000PLN
 • projekt inwestycyjno - doradczy 260 000PLN

Duże przedsiębiorstwa 

 • 20% dotacji
 • projekt doradczy 150 000PLN
 • projekt inwestycyjny 300 000PLN
 • projekt inwestycyjno - doradczy 400 000PLN

PRZYKŁADY PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH, NA KTÓRE MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE

1. Zakup i INSTALACJA:

- osłon do niebezpiecznych stref maszyn i urządzeń,
- optoelektrycznych urządzeń ochronnych (kurtyn świetlnych, skanerów laserowych, itp.),
- urządzeń ochronnych czułych na nacisk (mat, podłóg, obrzeży, krawędzi, itp.),
- elementów systemów sterowania realizujących funkcje bezpieczeństwa (oburęcznych urządzeń sterujących, urządzeń blokujących zezwalających, wyłączników krańcowych, urządzeń wyłączania awaryjnego, itp.),
- kabin i obudów dźwiękoizolacyjnych lub dźwiękochłonno-izolacyjnych,
- obudów, osłon i ekranów chroniących przed promieniowaniem optycznym, hałasem oraz polami elektromagnetycznymi,
- wyrobów i ustrojów przeciw-drganiowych (wibroizolatorów, amortyzatorów itp.),
-  neutralizatorów elektryczności statycznej,
- urządzeń oczyszczających powietrze (np.: filtrów, filtropochłaniaczy, itp.),
- urządzeń i elementów wentylacji nawiewnej oraz miejscowej wywiewnej oraz nawiewnej (obudowy, okapy, ssawki, itp.),
- urządzeń i elementów wentylacji ogólnej nawiewno-wywiewnej,
- urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości (np.: podestów, platform, podnośników, z wyłączeniem rusztowań),
- urządzeń służących ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo - szkieletowego przy pracach ręcznych związanych z przemieszczaniem ciężkich ładunków,
- urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na szkodliwe czynniki biologiczne.

2. Zakup środków ochrony indywidualnej (wyłącznie dla przedsiębiorstw zatrudniających do 49 pracowników, pod warunkiem przedstawienia i pozytywnej oceny dokumentacji potwierdzającej prawidłowe przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego oraz dokonanie na jej podstawie właściwego doboru środków ochrony indywidualnej).

PRZYKŁADY PROJEKTÓW DORADCZYCH, NA KTÓRE MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE

- Przeprowadzenie identyfikacji zagrożeń w miejscy pracy i ocena ryzyka zawodowego związanego z tymi zagrożeniami.
- Wykonanie pomiarów stężeń i natężeń szkodliwych czynników, występujących w miejscu pracy, takich jak:
* czynniki fizyczne (hałas, ogólne i miejscowe drgania, pole i promieniowanie elektromagnetyczne, promieniowanie optyczne, mikroklimat, itp.),
* czynniki chemiczne i pyły,
* czynniki uciążliwe (oświetlenie, nadmierne OBCIĄŻENIE wysiłkiem fizycznym dynamicznym i/lub statycznym, itp.),
* czynniki biologiczne.
- Dokonanie doboru środków ochrony indywidualnej do zidentyfikowanych zagrożeń (bez uwzględniania kosztów zakupu tych środków).
- Przeprowadzenie analizy i oceny ergonomiczności miejsc pracy.
- Wykonanie oceny bezpieczeństwa maszyn i INSTALACJI technicznych.
- Opracowanie projektów technicznych środków ochrony zbiorowej lub instalacji innego sprzętu ochronnego na stanowiskach pracy.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami:

tel.: 530 101 161, 608 065 671, e-mail: [email protected]

 

 

Aktualności

Dotacja dla firm z ZUS
19/7/2019
Consulting Coaching Business informuje, że w dniu 28 czerwca 2019 r. został ogłoszony konkurs na dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę...
Bezzwrotne środki dla przedszkoli
19/7/2019
Consulting Coaching Business informuje, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem...