• Dotacja dla firm z ZUS
  Consulting Coaching Business informuje, że w dniu 28 czerwca 2019 r. został ogłoszony konkurs na dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy - konkurs nr 2019.01. Termin składania wniosków 15 lipca – 16 sierpnia 2019 r. Celem Konkursu ogłaszanego w ramach...
 • Bezzwrotne środki dla przedszkoli
  Consulting Coaching Business informuje, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 10.06.2019 r. ogłosił konkurs nr RPWP.08.01.01-IZ.00-30-001/19 w ramach Poddziałania 8.1...
 • CCB
  Consulting Coaching Business informuje, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw; poddziałania 2.3.5:Design dla przedsiębiorców.   Kto może składać wnioski? O...
 • Consulting Coaching Business informuje, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 03.07.2018 r. ogłosił nabór wniosków nr RPWP.01.05.02‑IZ‑00‑30‑001/18 w ramach ...

Dofinasowana pożyczka dla Przedsiębiorstw z UE

Jesteś tutaj

Consulting Coaching Business informuję, że już są dostępne nowe środki dla przedsiębiorstw w ramach inicjatywy JEREMIE.
Dostępne są dwa rodzaje pożyczek:

 • pożyczka Start up skierowana jest dla przedsiębiorców rozpoczynających i prowadzących działalność gospodarczą do 24 miesięcy
 • pożyczka Standard 2.0 skierowana jest dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą powyżej 24 miesięcy.

Start up
Pożyczka Start up skierowana jest dla przedsiębiorców rozpoczynających i prowadzących działalność gospodarczą do 24 miesięcy. O udzielenie pożyczki mogą się ubiegać przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi, osobami prawnymi, albo jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, zarejestrowanymi, posiadającymi siedzibę lub prowadzącymi działalność gospodarczą na terenie województwa wielkopolskiego (projekt również musi być realizowany w Wielkopolsce).

 • Wysokość pożyczki Start up: od 10 000 do 300 000 złotych.
 • Maksymalny okres udzielenia pożyczki: 60 miesięcy.
 • Maksymalny okres karencji: 6 miesięcy
 • Oprocentowanie pożyczek Start up:  5 % w skali roku.

Pożyczki udzielane są na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis.
Brak opłat związanych z rozpatrzeniem wniosku, a także prowizji od przyznanych środków.

Wysokość wkładu własnego: 10% wartości współfinansowanego projektu. Może być on wykazany w postaci:

 • gotówki posiadanej przez Przedsiębiorcę, którą ten zamierza przeznaczyć na realizację projektu,
 • poniesionych i udokumentowanych stosownymi dowodami księgowymi kosztów bezpośrednio związanych z realizacją projektu,
 • posiadanego majątku, który Przedsiębiorca chce przeznaczyć na realizację projektu.

Formy zabezpieczenia pożyczki:

 • obligatoryjnie weksel własny in blanco oraz dodatkowo:

a) poręczenie wekslowe,
b) poręczenie wg prawa cywilnego,
c) hipoteka na nieruchomości,
d) sądowy zastaw rejestrowy na środkach transportu,
e) blokada środków na rachunku bankowym,
f) przelew wierzytelności,
g) gwarancja bankowa,
h) inne, przewidziane przepisami prawa.
Wymienione formy zabezpieczenia pożyczki mogą być stosowane łącznie.
W przypadku zawarcia umowy pożyczki przez Przedsiębiorcę pozostającego w związku małżeńskim, w którym ustawowa wspólność majątkowa nie została wyłączona ani ograniczona umownie, wymagane są zgoda współmałżonka na zawarcie umowy pożyczki oraz poręczenie wekslowe współmałżonka. Forma zabezpieczenia ustalana jest indywidualnie z Pożyczkobiorcą.

Przy wyborze zabezpieczenia Fundusz bierze pod uwagę stopień jego płynności oraz stopień pokrycia pożyczki, a także:
a) rodzaj, kwotę oraz okres trwania pożyczki,
b) ryzyko związane z udzieleniem pożyczki,
c) stan majątkowy Pożyczkobiorcy oraz powiązania rodzinne, gospodarcze osób odpowiedzialnych z tytułu zabezpieczenia pożyczki,
d) status prawny Pożyczkobiorcy,
e) przewidywany nakład pracy i koszt ustanowienia zabezpieczenia.

Cel pożyczki:

 • finansowanie inwestycji polegających m.in. na zakupie, budowie lub modernizacji obiektów produkcyjno - usługowo - handlowych,
 • tworzenie nowych miejsc pracy,
 • wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych,
 • zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia,
 • inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju MŚP.

Z finansowania pożyczką wyklucza się m.in.:

 • przeznaczenie całości pożyczki na pokrywanie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej,
 • zakupy nie mające charakteru gospodarczego,
 • agroturystykę, działalność rolniczą oraz działy specjalne produkcji rolnej,
 • przeznaczenie pożyczki na tzw. leasingową opłatę wstępną,
 • konsolidację pożyczką WARP innych posiadanych zobowiązań finansowych.
 • Standard 2.0

Pożyczka Standard 2.0 skierowana jest dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą powyżej 24 miesięcy.
Wysokość pożyczki Standard 2.0 : od 10 000 do 1 000 000 złotych.
Maksymalny okres udzielenia pożyczki: 60 miesięcy.
Maksymalny okres karencji: 6 miesięcy
Oprocentowanie pożyczek Standard 2.0: 2 % w skali roku.
Pożyczki udzielane są na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis.
Wysokość wkładu własnego: 15% wartości współfinansowanego projektu.
Formy zabezpieczenia pozyczki: obligatoryjnie weksel własny in blanco oraz dodatkowo:
a) poręczenie wekslowe,
b) poręczenie wg prawa cywilnego,
c) hipoteka na nieruchomości,
d) sądowy zastaw rejestrowy na środkach transportu,
e) blokada środków na rachunku bankowym,
f) przelew wierzytelności,
g) gwarancja bankowa,
h) inne, przewidziane przepisami prawa.
Wymienione formy zabezpieczenia pożyczki mogą być stosowane łącznie.
 

Szczegółowych informacji udzielają eksperci Consulting Coaching Business, [email protected]

 

Aktualności

Dotacja dla firm z ZUS
19/7/2019
Consulting Coaching Business informuje, że w dniu 28 czerwca 2019 r. został ogłoszony konkurs na dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę...
Bezzwrotne środki dla przedszkoli
19/7/2019
Consulting Coaching Business informuje, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem...